Späť do obchodu

Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamačný poriadok:

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal obchodnému partnerovi. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
 
2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

PROMERTECH s.r.o.

Športová 71

91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

+421 918 272 130

3. K reklamácii je nutné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, účtenku). Druhy reklamácií a ich vybavenie:
 
a) Záručná reklamácia:
Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezchybné služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zaistí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručná reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu, alebo za iných podmienok, ako sa má.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (513/1991, § 430).
V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie má predávajúci nárok na uloženie poplatku za diagnostiku.

Na stiahnutie:

  • Reklamačný list: pdf (formulár možno vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť)


b) Reklamácia omylu v množstve, druhu, kvality, ceny, a pod .:
Osoba vybavujúci reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a nedostatky odstráni.
 
4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim a potvrdením záručného listu, alebo odovzdaním prvému prepravcovi.
Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby na záručnom liste, ktorý sa vystavil pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou
 
5. Záruka zaniká v prípade neodborného použitia výrobku alebo inak ako je definované v manuáli zakúpeného výrobku.
 
6. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane obchodný partner, originál sa založí. Reklamačný listy sú číslované vzostupne, a každá reklamácie sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamáciu nebolo vyhovené, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa odovzdá vedúcemu zamestnancovi.
7. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne ​​oznámi obchodnému partnerovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Na stiahnutie:

  • Odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote: pdf (formulár možno vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť)


Mrzí nás, že bolo nutné tovar vrátiť či reklamovať, urobíme všetko, aby Vaša žiadosť bola vybavená v najkratšom možnom čase a k Vašej plnej spokojnosti. V prípade otázok využite kontakt info@promertech.sk alebo +421 918 272 130.

Nastavení cookies

Abyste na našich stránkách rychle našli to, co hledáte, ušetřili spoustu klikání a nezobrazovaly se vám reklamy na věci, které vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči. Podle cookies vás na našich stránkách poznáme a zobrazíme vám je tak, aby všechno fungovalo správně a dle vašich preferencí. Souhlas udělíte kliknutím na políčko „OK“.

Nastavení