Späť do obchodu

Reklamácia a vrátenie tovaru

Reklamačný poriadok:

1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa tovaru a služieb ktoré predávajúci predal obchodnému partnerovi. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
 
2. Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby v tej prevádzke, kde bola služba poskytnutá, alebo kde bol tovar zakúpený:

PROMERTECH s.r.o.

Športová 71

91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

+421 918 272 130

3. K reklamácii je nutné vždy predložiť doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, účtenku). Druhy reklamácií a ich vybavenie:
 
a) Záručná reklamácia:
Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia produktu zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.
Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný, alebo poskytnutím náhradnej, bezchybné služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zaistí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie vadný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
Záručná reklamáciu nie je možné uplatniť, ak vada tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu, alebo za iných podmienok, ako sa má.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci (513/1991, § 430).
V prípade zistenia neoprávnenej reklamácie má predávajúci nárok na uloženie poplatku za diagnostiku.

Na stiahnutie:

  • Reklamačný list: pdf (formulár možno vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť)


b) Reklamácia omylu v množstve, druhu, kvality, ceny, a pod .:
Osoba vybavujúci reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a nedostatky odstráni.
 
4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť osobným prevzatím tovaru kupujúcim a potvrdením záručného listu, alebo odovzdaním prvému prepravcovi.
Záruka sa vzťahuje na výrobok podľa vyznačenej doby na záručnom liste, ktorý sa vystavil pri vydaní tovaru a to na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou
 
5. Záruka zaniká v prípade neodborného použitia výrobku alebo inak ako je definované v manuáli zakúpeného výrobku.
 
6. O každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane obchodný partner, originál sa založí. Reklamačný listy sú číslované vzostupne, a každá reklamácie sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamáciu nebolo vyhovené, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo - druhá kópia sa odovzdá vedúcemu zamestnancovi.
7. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, predávajúci písomne ​​oznámi obchodnému partnerovi spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Na stiahnutie:

  • Odstúpenie od zmluvy v 14 dňovej lehote: pdf (formulár možno vyplniť priamo v počítači a následne vytlačiť)


Mrzí nás, že bolo nutné tovar vrátiť či reklamovať, urobíme všetko, aby Vaša žiadosť bola vybavená v najkratšom možnom čase a k Vašej plnej spokojnosti. V prípade otázok využite kontakt info@promertech.sk alebo +421 918 272 130.